Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.glodnyniezwiedz.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest Two Squares Katarzyna Głuchowska z siedzibą w Bojanie przy ul. Partyzantów Kaszubskich 19 , NIP: 534-217-20-08, REGON: 367356273, adres poczty elektronicznej: biuro@glodnyniedzwiedz.pl, zwany dalej jako: „glodnyniedzwiedz.pl” lub „Sprzedawca”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Two Squares Katarzyna Głuchowska z siedzibą w Bojanie przy ul. Partyzantów Kaszubskich 19 , NIP: 534-217-20-08, REGON: 367356273, adres poczty elektronicznej: biuro@glodnyniedzwiedz.pl, zwany dalej jako: „glodnyniedzwiedz.pl” lub „Sprzedawca”.
We wszystkich kwestiach dotyczących Twoich danych należy kontaktować się drogą mailową na adres: biuro@glodnyniedzwiedz.pl. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Katarzyna Głuchowska.
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
a. dane osobowe i kontaktowe wyłącznie niezbędne do realizacji zamówienia
b. dane dotyczące historii zamówień
c. dane dotyczące reklamacji
d. dane dotyczące aktywności w serwisie
Podanie danych wymaganych do realizacji zamówienia jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji dostaw.
Dane mogą zostać udostępnione: organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą, dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia czy procedowania płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Na podstawie RODO masz prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
1. dostępu do danych osobowych;
2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@glodnyniedzwiedz.pl
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
3. Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
4. gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
2. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Na podstawie danych z logów dostępowych naszego serwisu www zbieramy informacje dotyczące wykorzystania tego serwisu przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów strony, jak również w celach statystycznychU. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Przez używanie serwisu www.glodnyniedzwiedz.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z tą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu glodnyniedzwiedz.pl. Cookies to pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Sprzedawca używa cookies do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób są używane nasze strony i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Korzystając z naszej możesz otrzymywać cookies podmiotów trzecich z nami współpracujących, takich jak np.: Google. Więcej informacji na temat cookies możesz znaleźć na stronach internetowych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies.