Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Głodny Niedziwedz

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Głodny Niedźwiedź jest Two Squares Katarzyna Głuchowska z siedzibą w Bojanie przy ul. Partyzantów Kaszubskich 19 , NIP: 534-217-20-08,  REGON: 367356273, adres poczty elektronicznej: biuro@glodnyniedzwiedz.pl, zwany dalej jako: „glodnyniedzwiedz.pl”  lub „Sprzedawca”.

Sprzedawca posiada indywidualny numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr – BDO) –  000216527.

Regulamin glodnyniedzwiedz.pl określa rodzaje i zakres świadczenia usług i dostaw drogą elektroniczną, zasady zawierania, wykonywania i odstąpienia od umów za pośrednictwem serwisu internetowego,  postępowania reklamacyjnego oraz prawa i obowiązki obu stron umowy.

§1 Definicje

1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.glodnyniedzwiedz.pl  umożliwiający przyjmowanie, realizowanie płatności i dostarczanie zamówień.

2. Sprzedawca – Two Squares Katarzyna Głuchowska z siedzibą w Bojanie przy ul. Partyzantów Kaszubskich 19 , NIP: 534-217-20-08,  REGON: 36735627.

3. Pakiet cateringowy/Produkt  – zestaw kilku posiłków o zróżnicowanej kaloryczności dostarczany raz dziennie pod adres wskazany przez Klienta.

4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach serwisu internetowego.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą serwisu internetowego, którego konsekwencją jest zawarcie umowy sprzedaży Pakietów cateringowych/Produktów ze Sprzedawcą.

6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego.

7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Pakietu cateringowego/Produktu.

8. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.

9. Okres dostaw – okres czasu, w trakcie którego Sprzedawca realizuje dostawy Pakietów cateringowych/Produktów na rzecz Klienta.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Strefa dowozu – obszar realizacji dostaw Pakietów cateringowych/Produktów wskazany w którym dostawy odbywają się bezpłatnie.  Informacja na temat obsługiwanych obszarów znajduje się w serwisie internetowym. W sytuacji braku możliwości dostawy pod dany adres Klient jest o tym informowany drogą mailową.

13. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

14. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych  Klientów oraz osób trzecich. 

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się telefonicznie pod numerem 792 999 072 lub drogą mailową biuro@glodnyniedzwiedz.pl

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.glodnyniedzwiedz.pl, określa warunki                             i zasady świadczenia dostaw na rzecz Klienta, sprzedaży Pakietów cateringowych/Produktów                                 i  realizacji płatności.

5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.

6. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i poprawnych danych niezbędnych do realizacji dostaw.

7. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w serwisie.

8. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności”.

9. Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

§3 Zamówienie Pakietów cateringowych/Produktów

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy na Pakiety Cateringowe/Produkty na dowolną ilość dni wybraną w kalendarzu zamówień.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Pakiety cateringowe/ Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Składanie zamówień odbywa się w serwisie internetowym 7 dni w tygodniu o dowolnej porze.

4. Klient dokonuje wyboru Pakietu cateringowego i określa ilość dni, przez które chce żeby dostawy były realizowane (z wyłączeniem sobót i niedziel). Łączna kaloryczność Pakietów cateringowych waha się w granicach 2000-2600 kcal w zależności od rodzajów dań wchodzących w skład pakietu. Poza wskazaniem rodzaju Pakietu cateringowego, Klient podaje również dokładny adres dostawy, numer telefonu oraz dane osobowe. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w „Polityce Prywatności”.

5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany, podczas składania zamówienia, adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Pakietu cateringowego, cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy.

7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

8. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw lub zmiany adresu w trakcie trwania okresu dostaw. Taką informację zgłasza za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@glodnyniedzwiedz.pl. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego do godz. 10:00. Okres dostaw zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostaw.

9. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

§4 Dostawa

1. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę lub firmy działające na jego zlecenie.

2. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.

3. Koszt dostawy jest wliczony w cenę Pakietu cateringowego/Produktu.

4. Dostawa realizowana jest wyznaczonym dniu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia otrzymanym mailowo, do godziny 7:00.

5. Jeżeli dostawa nie jest z różnych przyczyn możliwa w wyznaczonym terminie Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

6. Sprzedawca dostarcza Pakiety cateringowe/Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu zgodnie z załączonymi wskazówkami (szczegóły wejścia na osiedle/do klatki schodowej itp.)

7. W przypadku dostawy do firmy i braku osoby zamawiającej /upoważnionej do odbioru lub błędnie podanymi danymi adresowymi dostawy Pakietów cateringowych uważa się za skutecznie doręczone.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Pakietów cateringowych / Produktów w przypadku wystąpienia siły wyższej (decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne itp.), powodującej uniemożliwienie dostawy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

9. W przypadku rezygnacji z zamówienia  Pakietu cateringowego / Produktu na pozostały okres dostaw, Klientowi przysługuje zwrot środków za niewykorzystany okresu abonamentowego liczony od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji. Rezygnacja może nastąpić najpóźniej jeden dzień roboczy do godz. 9:00 przed planowaną dostawą. Chęć rezygnacji należy zgłosić mailowo na adres: biuro@glodnyniedzwiedz.pl

10. Jeżeli dostawa nie jest z różnych przyczyn możliwa w wyznaczonym terminie Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która jest określona w zakładce zamówienia diety przy wyborze miejsca dostawy.

13. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

14. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres jest udokumentowane.

15. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach porannych w dniu poprzedzającym taki dzień.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu dostaw.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

§5 Płatność

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy w Millenium Bank o  numerze:
44 1160 2202 0000 0003 2857 6260

b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu DOTPAY

2. Sprzedawca powinien otrzymać należną płatność za produkty najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego Pakietu cateringowego / Produktu w ramach zawartej umowy, z tym, że z uwagi na ciągłość realizacji zamówień oraz wygodę Klientów, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

3. Ceny Pakietów cateringowych /Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

4. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

§6 Odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Pakietów cateringowych/Produktów należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

2. Reklamacja powinna być złożona drogą mailową na adres: biuro@glodnyniedzwiedz.pl

3. Reklama powinna zawierać: dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

4. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§8 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do formularzy, grafik, wzorów, znaków i logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§9 Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2020 roku.